Projekt badawczy

„Analiza mazowieckiego rynku pracy na tle doświadczeń hiszpańskich”

 

 

 

 

 

Projekt realizowany był na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, a finansowany ze środków UE i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ; Priorytet 2, Działanie 2.1. „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”.

 

Jest kilka powodów dla których w badaniu tym znajduje się odniesienie do rynku hiszpańskiego a ściśle rzecz biorąc regionu Madrytu. Powody te to:

    pozytywne wyniki w obniżaniu stopy bezrobocia

    zbliżona struktura przedsiębiorczości

    udział największej w danym kraju aglomeracji miejskiej.

Dodatkowo poddano analizie region Aragonii .

Istotą projektu jest  kompleksowy opis  obecnie  funkcjonowania modelu pozyskiwania i analiz informacji w celu  :

     wzmocnienia  współpracy pomiędzy instytucjami rynku pracy,

     określenia zasad  budowy systemu wymiany informacji,

     określenie standardów  umożliwiających  dostosowanie kierunków kształcenia do  potrzeb pracodawców.

Wnioski jakie wyciągnięto na podstawie przeprowadzonej analizy zostały zawarte w raporcie:

”Prawne i ekonomiczne uwarunkowania  budowy systemu badań i analiz  rynku pracy”

Przy opracowywaniu raportu wykorzystano przygotowane w tym celu materiały, opinie i ekspertyzy oraz wyniki badań, w tym m.in.:

        Analizę i charakterystykę mazowieckiego rynku pracy,

        Analizę dotychczas obowiązującego  systemu  wymiany informacji pomiędzy instytucjami rynku pracy na  Mazowszu,

        Badanie i opis hiszpańskiego rynku pracy – sposób funkcjonowania i wnioski dla Polski,

        Preferencje przedsiębiorców w zakresie pracowników zatrudnianych i poszukiwanych na mazowieckim rynku pracy – analiza ankiet przeprowadzonych wśród przedsiębiorców,

        Preferencje przedsiębiorców w zakresie pracowników poszukiwanych na mazowieckim rynku pracy – analiza ogłoszeń prasowych,

        Ekspertyzę prawną zatytułowaną:  ”Prawne uwarunkowania wprowadzenia innowacyjnego systemu monitorowania rynku pracy na Mazowszu”,

        Ekspertyzę zatytułowaną: „Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania wprowadzenia innowacyjnego systemu monitorowania rynku pracy na Mazowszu”,

        Analizę możliwości kształcenia ustawicznego w przekroju powiatowym,

        Opis innowacyjnego modelu oraz studium wykonalności.

Zainteresowani wynikami przeprowadzonego badania i samym badaniem mogą kontaktować się z kierownikiem projektu panem Jarosławem Supera:

tel. (22) 854-08-40

e-mail: jaroslaw.supera@imfib.com