AKTUALNIE PROWADZONE PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE

Obecnie Instytut Międzynarodowych Finansów i Bankowości zajmuje się następującymi projektami:

·         "Jakościowa i ilościowa analiza populacji osób odchodzących z województwa mazowieckiego".

 

ZAKOŃCZONE PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE

Instytut prowadzi własne prace badawcze oraz przygotowuje ekspertyzy na zlecenie klientów.
W okresie od 1997 roku przeprowadzonych zostało kilkadziesiąt analiz, wśród których wymienić można dla przykładu:

·         "Analiza mazowieckiego rynku pracy na tle doświadczeń hiszpańskich", (zobacz więcej)

·         Prawno-ekonomiczne uwarunkowania procesu transformacji hiszpańskiego sektora ubezpieczeniowego i bankowego w latach 1996-1999,

·         Funkcjonowanie europejskiego rynku ubezpieczeń analiza wybranych problemów i wnioski dla Polski,

·         Bankowość detaliczna w krajach Unii Europejskie - przegląd wykorzystywanych technologii i sposobów dystrybucji,

·         Analiza portfela klientów detalicznych Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.,

·         Ramowy układ treści ustawy o działalności ubezpieczeniowej - analiza porównawcza z obowiązującymi przepisami, dyrektywami UE i zgłoszonymi projektami.

W wyniku wygranych przetargów Instytut realizował kilka projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wśród nich należy wymienić:

·         Liberalizacja polskiego sektora finansowego, kierunki zmian oraz dostosowanie do standardów Unii Europejskiej, OECD i WTO (na zlecenie Ministerstwa Finansów),

·         Wpływ kapitału zagranicznego na kształtowanie się gospodarki rynkowej w Polsce (na zlecenie Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych),

·         Studium finansów dla nauczycieli średnich szkół o profilu ekonomicznym (na zlecenie Ministerstwa Edukacji),

·         Rozwój Hiszpanii na płaszczyźnie finansowej i ekonomicznej w trakcie przygotowań do akcesji oraz po jej przystąpieniu do Unii Europejskiej (na zlecenie Ministerstwa Finansów),

·         Doświadczenia Irlandii w implementacji dyrektyw Unii Europejskiej w sektorze ubezpieczeniowym (na zlecenie Ministerstwa Finansów i Polskiej Izby Ubezpieczeń).

W okresie od 1994 wspólnie z międzynarodowymi organizacjami i korporacjami finansowymi (Fair Isaac, MasterCard) Instytut uczestniczył w wielu projektach i wdrożeniach dotyczących takich zagadnień jak:

·         wprowadzenie technik i technologii skoringowych dla oceny ryzyka transakcji z klientem indywidualnym,

·         program masowego wydawnictwa kart debetowych,

·         system oceny ryzyka przy określaniu limitów dla kart kredytowych,

·         automatyzacja procesu udzielania kredytów.

Zdobyte w tym okresie doświadczenie stworzyło możliwość rozwinięcia własnych metod i technik badawczych.
Z ich wykorzystaniem Instytut oferuje następujące usługi:

·         analizy statystyczne portfela klientów,

·         przygotowywanie i wdrożenie tablicy punktowej oceny ryzyka,

·         opracowanie programów segmentacji klientów,

·         przygotowywanie modeli statystycznych i ekonometrycznych,

·         testowanie hipotez statystycznych,

·         analizy współzależności.